englishslovenčinačeština

Obchodné podmienky IGM nástroje a stroje s.r.o.

1. Úvod - definícia pojmov

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti na základe kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou medzi predávajúcou spoločnosťou IGM nástroje a stroje s.r.o., so sídlom V Kněžívce 201, Tuchoměřice Praha-západ., registrovaná v Českej republike na Mestskom súde v Prahe pod číslom C/50931. IČO: 25114727, ďalej len „predávajúci“, na strane jednej a kupujúcim na strane druhej. Tieto obchodné podmienky upravujú rozdielne práva a povinnosti pre kupujúcich, ktorí vystupujú vo vzťahoch s predávajúcim ako spotrebitelia (ďalej len „kupujúci spotrebiteľ“) a rozdielne pre osoby fyzické, či právnické podnikajúce podľa živnostenského zákona, či iného zvláštneho zákona, či štátnej a verejnoprávnej inštitúcie a organizácie (ďalej len „kupujúci podnikateľ“), ktorí vo vzťahoch s predávajúcim jednajú v rámci podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, kedy sú rozdielne práva a povinnosti oboch kupujúcich upravené a odlíšené nižšie ako práva a povinnosti „kupujúceho spotrebiteľa“ a práva a povinnosti „kupujúceho podnikateľa“. Ak tieto podmienky upravujú niektoré práva spoločne a zhodne pre kupujúceho spotrebiteľa aj kupujúceho podnikateľa, kupujúci podnikateľ aj kupujúci spotrebiteľ sú zhodne označovaní ako „kupujúci“. Predmetom kúpy je tovar uvedený v kúpnej zmluve (ďalej len „tovar»).

Tieto obchodné podmienky vylučujú použitie akýchkoľvek iných vzorových podmienok, na ktoré mohlo byť odkázané v akýchkoľvek oznámeniach, alebo predchádzajúcich rokovaniach zmluvných strán. V prípade rozporu medzi týmito Obchodnými podmienkami a Zmluvou sú rozhodujúce ustanovenia Zmluvy.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Objednať tovar a právoplatne uzatvoriť kúpnu zmluvu môže kupujúci osobne v zákazníckom centre, telefonicky, emailom, alebo prostredníctvom internetového obchodu. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu môže kupujúci ľubovoľne pred odoslaním upravovať, či meniť priamo na webových stránkach po prihlásení do svojho profilu.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatím objednávky sa rozumie odovzdanie (pri uzavretí kúpnej zmluvy v zákazníckom centre) alebo zaslanie potvrdenia „Potvrdenie objednávky“, ktoré je ihneď zasielané predávajúcim na email kupujúceho a zároveň je uložené v databáze predávajúceho. Potvrdenie objednávky je zmluvou a je ju možné meniť, alebo rušiť len na základe dohody strán, či zo zákonných dôvodov. Uzatvorená kúpna zmluva je archivovaná a kupujúcemu k nej bude na vyžiadanie umožnený prístup, v prípade nákupu na internetovom obchode k nej má prístup vo svojom profile.

V prípade zmeny objednávky, ktorá už bola potvrdená predávajúcim, je takto zmenená objednávka záväzná pre obe strany v momente potvrdenia zmeny objednávky predávajúcim. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v momente, keď už odovzdal tovar z pôvodnej objednávky prepravcovi, či už tovar upravil na prianie kupujúceho, alebo ide o tovar objednaný na zákazku pre kupujúceho. V prípade úplného zrušenia objednávky kupujúcim podnikateľom už potvrdenej predávajúcim, a to aj po vyššie zmienenej dôvodnej neakceptácii zmeny záväznej objednávky zo strany predávajúceho, môže predávajúci po kupujúcom podnikateľovi požadovať zmluvnú pokutu (storno poplatok) vo výške až 15 % z ceny tovaru podľa toho v akej fáze spracovania objednávky sa objednávka nachádza. Úhrada zmluvnej pokuty sa netýka nároku predávajúceho na náhradu prípadnej vzniknutej škody.

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu v objednávke nevyhnutné údaje potrebné k plneniu objednávky (t. j. určenie spôsobu dodania, identifikačné údaje kupujúceho podľa preukazu totožnosti, či podľa jeho výpisu z verejného registra, doručovaciu adresa, fakturačné údaje). Kupujúci podnikateľ je povinný poskytnúť identifikačné (IČO) a daňové identifikačné číslo DIČ, ak je platcom DPH.

V prípade vývozu z Českej republiky do iných štátov E.U. môže zahraničný Kupujúci podnikateľ, ktorý je registrovaný k plateniu dane z pridanej hodnoty a v systéme Intrastat, požiadať predávajúceho písomnou formou o možnosť dodávok s nulovým% dph. Po kladnom overení registračného čísla, môže predávajúci potvrdiť objednávku s 0% dph zahraničnému kupujúcemu podnikateľovi.

Obchodovať a uzatvárať kúpnu zmluvu prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku môžu len osoby, ktoré sú k týmto právnym úkonom spôsobilé. Neplnoletí môžu uzatvárať kúpnu zmluvu len v rozsahu ich spôsobilosti. Kúpnu zmluvu týkajúcu sa tovaru vyššej hodnoty, môžu za neplnoletých uzatvárať len ich zákonní zástupcovia. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných a dátových služieb používaných objednávateľom. Predávajúci si vyhradzuje právo oslovovať zákazníkov v rámci marketingových prieskumov.

Odoslaním objednávky kupujúci stvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane záručných podmienok a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky a záručné podmienky sú viditeľne umiestnené v sídle a prevádzkach predávajúceho, na jeho webových stránkach www.igm.sk a www.fachshop.sk a jeho jazykových mutáciách. Tieto podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: vyčerpanie skladových zásob, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, je chybne uvedená cena, alebo keď kupujúci mešká s platbou. V prípade, že už kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, či adresu. Darčeky, ktoré sú poskytované zdarma, nie sú predmetom kúpnej zmluvy.

3. Cenníky a ceny tovaru

Ak nie je uvedené inak, platí, že ceny tovaru ponúkaného predávajúcim sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty, s daňou z pridanej hodnoty a nezahrňujú dopravu.

Základné katalógové ceny sú uvedené v katalógu. Tieto ceny sú cenníkové, ak nie sú označené červene so symbolom (A) ako akčné ceny a sú platné po dobu platnosti katalógu, alebo do vypredania zásob. Katalóg má platnosť spravidla 1 rok.
Kvartálna ponuka produktov za Akčné ceny je uvedená v minikatalógu noviniek a akcií a ceny sú platné po dobu platnosti minikatalógu. Predávajúci si vyhradzuje právo kategorizácie kupujúcich, ktorí sa zaregistrujú u predávajúceho ako registrovaní zákazníci. Týmto kupujúcim môže poskytnúť predávajúci ďalšie zľavy z vyššie uvedených cien.

Pri objednaní prostredníctvom internetu platí cena uvádzaná pri objednaní. Pri objednaní podľa katalógu, letáku, či inzerátu (ďalej len „katalóg“) platí cena v ňom uvádzaná, alebo cena podľa priloženej ponuky, či cenníka, a to do vydania nového katalógu alebo do uplynutí doby platnosti ponuky, či podľa textu katalógu. Pri telefonickom objednaní platí cena poskytnutá operátorom. Pri pochybnostiach sa použije cena z aktuálnej ponuky na internete.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej úpravy cien v prípade nárastu nákladov vzniknutých v dôsledku skutočností mimo jeho kontrolu, ktoré sa objavili v období po uverejnení ponuky (zvýšenie daní, zmena menového kurzu, výraznej zmeny dodávateľských podmienok výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru, chybou pri tlači ceny a pod.), a to prostredníctvom zverejnenia oznámenia na internete, a pokiaľ už došlo k uzatvoreniu zmluvy, tak na základe jednostranného písomného oznámenia kupujúcemu. V prípade, že kupujúci so zvýšením ceny nesúhlasí, je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Ak nie je cena tovaru známa v dobe uzatvorenia kúpnej zmluvy, bude stanovená dohodou strán neskôr, kde v tomto prípade má kupujúci povinnosť do 2 dní od preukázateľného oznámenia kúpnej ceny predávajúcemu oznámiť, či oznámenú kúpnu cenu akceptuje, alebo nie. V prípade, že kupujúci neoznámi v danej lehote akceptáciu ceny, považuje sa tento prejav ako nesúhlas s cenou a s ponukou predávajúceho, a predávajúci je následne oprávnený zrušiť objednávku bez sankcií pre obe strany.

Ak nie je stanovené inak, všetky ponuky sú platné dva týždne od vydania, či do vyčerpania zásob. Pri objednávkach k neskoršiemu dátumu, a / alebo opakovaných objednávkach nie je možné požadovať ceny uvádzané z minulosti.

4. Dodanie tovaru

Tovar, ktorý má predávajúci k dispozícii na sklade, je tento tovar k dodaniu spravidla na zákazníckych centrách predávajúceho do druhého pracovného dňa po potvrdení objednávky predávajúcim. Tovar, ktorý nie je skladom, sa považuje za tovar na objednávku a dobu dodania určuje predávajúci. Tovar je zarezervovaný a spravidla je tovar dodaný najneskôr do 4 týždňov od potvrdenia objednávky predávajúcim. Ak nie je tovar v tejto lehote dodaný, je kupujúci informovaný o novom dodatočnom termíne dodania. Doba dodania uvádzaná v ponuke, či v Zmluve je len orientačná a predávajúci nie je zodpovedný za škody vzniknuté z dôvodu omeškania dodania voči predpokladanej dobe dodania.

Spôsob dodania tovaru záleží na voľbe kupujúceho, kedy kupujúci uvedie spôsob dodania tovaru v objednávke. Ak tak neučiní, zvolí predávajúci spôsob dopravy sám. Tovar je podľa svojho charakteru možné dodať prepravnou balíkovou alebo paletovou službou na adresu kupujúceho, alebo je možné tovar vyzdvihnúť osobne v zákazníckych centrách predávajúceho. Aktuálne ceny za prepravu tovaru prepravnou balíkovou, alebo paletovou službou sú uvedené v sekcii Informácie /„Doprava a platba“ na webových stránkach predávajúceho.

Pri prevzatí tovaru osobne kupujúcim je na žiadosť kupujúceho tovar predvedený. Prevzatie tovaru osobne v Predajnom centre musí byť vždy písomne potvrdené a súčasne tam musí byť uvedené, či bol tovar kupujúcemu predvedený, alebo nie.

Pri dodaní tovaru prepravnou službou platí, že zásielky sú realizované len vo všedný deň. Pri objednávkach vykonaných v sobotu, nedeľu, či v štátny sviatok, bude tovar odoslaný prvý nasledujúci pracovný deň. Tovar dodávaný prostredníctvom prepravcu je vždy predávajúcim zabalený do ochranných obalov spôsobom obvyklým, tak aby sa predišlo poškodeniu tovaru, kedy použité ochranné obaly, resp. ich potlač, či popis nemusia korešpondovať s dodávaným tovarom. Dodávaný tovar je vždy identifikovaný štítkom na ochrannom obale, ktorý informuje kupujúceho o predávajúcom ako o odosielateľovi.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru od prepravcu, ktoré je zjavne poškodené, alebo je poškodený prepravný obal takým spôsobom, že vyvoláva dôvodnú domnienku, že tovar vo vnútri je poškodený (platí to aj pre prípady, kedy je na obale vidieť, že bol vystavený pôsobeniu počasia, alebo vody).
Ak bude kupujúci chcieť aj tak tovar prevziať, pretože nie vždy musí mať poškodenie obalu tovaru vplyv na jeho obsah, je kupujúci povinný s prepravcom pri dodaní tovaru spísať protokol o poškodení zásielky, alebo túto chybu vhodným spôsobom zdokumentovať. V prípade, že kupujúci po doručení tovaru a jeho vybalení zistí fyzické poškodenie tovaru, ktorý môže byť poškodený pôsobením dopravy, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu (kupujúci podnikateľ najneskôr do 24 hodín; kupujúci spotrebiteľ najlepšie do 24 hodín, najneskôr však do 3 pracovných dní) predávajúcemu, ktorý bude kupujúceho informovať o ďalšom postupe a vybavovaní reklamácie u prepravcu.

Ak kupujúci neprevezme tovar včas, alebo odmietne prevziať tovar a ak výslovne, či mlčky odmietne prevziať tovar aj po stanovení primeranej dodatočnej lehoty z iných než zákonných dôvodov, môže predávajúci odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu škody. To isté platí pre omeškanú úhradu zjednanej konečnej čiastky.
V prípade, že si objednaný tovar kupujúci neprevezme do 14 dní od vyzvania príslušnou predajňou predávajúceho (prostredníctvom emailovej, či SMS správy), považuje sa objednávka tovaru za zrušenú.

Vlastnícke právo k obalom prechádza na kupujúceho v momente predania a prevzatia predmetu kúpy a s ním aj všetky povinnosti vyplývajúci zo zákona o obaloch.

Počas omeškania kupujúceho podnikateľa s prevzatím tovaru na predajni, či neprevzatím od prepravcu prechádza na neho nebezpečie škody, straty a zničenie veci. Kupujúci podnikateľ je povinný prezrieť si tovar, podľa možnosti, čo najskôr po prevzatí tovaru, najdlhšie však do 24 hodín od prevzatia s výnimkou prípadov, kedy bol tovar predvedený na predajni a prípadné poškodenie tovaru uplatniť u predávajúceho do 24 hodín od prevzatia tovaru. Kupujúcemu spotrebiteľovi je tento postup odporučený s ohľadom na predídenie prípadným problémom spojených s neskoršou reklamáciou stavu dodávky. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za to, že je tovar pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou.

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odoslaním kupujúcemu - podnikateľovi, t. j. je uskutočnené v momente, kedy je tovar odovzdaný predávajúcim prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho - podnikateľa (moment dodania). Pri odoslaní tovaru prostredníctvom prepravcu kupujúcemu - spotrebiteľovi, je tovar dodaný jeho prevzatím od prepravcu. Ak uskutoční predávajúci podľa svojej voľby prepravu tovaru na svoje náklady, je dodanie uskutočnené v momente, kedy je kupujúcemu umožnené nakladať s tovarom v dohodnutom mieste určenia. Pri osobnom vyzdvihnutí je dodanie uskutočnené v momente, kedy je kupujúcemu umožnené nakladať s tovarom v mieste predaja u predávajúceho. Ak je dohodnutá lehota prevzatia, je dodanie uskutočnené v posledný deň dohodnutej lehoty, ak si kupujúci neprevezme tovar skôr.

Nebezpečenstvo škôd na tovare a s tým súvisiaca plná zodpovednosť voči tretím osobám prechádza na kupujúceho v momente dodania.

Kupujúcí nadobúda vlastnícke právo na tovar v momente úplného zaplatenia kúpnej zmluvy alebo v momente dodania tovaru, a to v tom momente, ktorý nastane ako posledný. Ak je tovar vo vlastníctve predávajúceho, tak sa môže v dôsledku nesplnenia povinností kupujúceho znovu ujať tovaru. Ak vlastníctvo neprejde na kupujúceho, je kupujúcí povinný tovar, ktorý mu už bol dodaný, na svoje náklady uschovávať, ako by bol skladovateľom, a nie je s ním oprávnený nijak nakladať ani ho užívať, či do neho zasahovať. Obdobne sa postupuje, ak sa predávajúci z akéhokoľvek dôvodu znovu stane vlastníkom tovaru.

5. Platobné podmienky

Kúpnu cenu za dodávaný tovar je možné, podľa voľby kupujúceho, zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru v zákazníckom centre predávajúceho, na dobierku, alebo platobnou kartou (môže sa líšiť v iných štátoch) pri zaslaní tovaru prepravcom, alebo bezhotovostným prevodom vopred na základe zálohovej (proforma) faktúry, ktoru vystaví predávajúci kupujúcemu na základe žiadosti kupujúceho. Iné spôsoby platobných podmienok je možné dohodnúť individuálne a to iba písomnou formou. Aktuálne poplatky za spôsob platby sú uvedené sekcii Informácie /„Doprava a platba“ na webových stránkach predávajúceho.

Pri bezhotovostnej úhrade je kúpna cena zaplatená najprv pripísaním celej kúpnej ceny (popr. časti ceny za samostatnú časť dodávky) na účet predávajúceho.

Predávajúci má voči kupujúcemu spotrebiteľovi nárok na úroky z omeškania vo výške základnej úrokovej sadzby stanovenej Českou národnou bankou zvýšené o 8 percentuálnych bodov a voči kupujúcemu podnikateľovi vo výške 1,5 % z dlžnej čiastky za každý mesiac omeškania. Ak nebudú včas uhradené čiastkové pohľadávky, alebo ak bude na majetok kupujúceho podnikateľa podaný návrh na zahájenie insolventného konania, je predávajúci oprávnený s okamžitou účinnosťou prehlásiť za splatné všetky doposiaľ nezaplatené pohľadávky. Ak kupujúci podnikateľ dlží úhradu niekoľkých faktúr, či čiastkových pohľadávok, môže predávajúci stanoviť, že bude splátka najprv začatá na starší dlh.

Za každú zaslanú upomienku môže byť účtovaný administratívny poplatok 7,00 Eur bez DPH (8,40 Eur s DPH). V prípade riešenia záväzku právnou cestou bude účtovaný administratívny poplatok vo výške 300,00 Eur bez DPH (360,00 Eur s DPH).

Ak kupujúci objedná tovar, ktorý je vyrobený na prianie kupujúceho, neštandardné množstvo (líši sa od produktu s ohľadom na jeho vlastnosti), alebo tovar ktorý predávajúci nemá skladom, môže predávajúci kupujúceho požiadať o úhradu zálohy v dopredu dohodnutej výške aj napriek tomu, že kupujúcemu umožnil internetový obchod predávajúceho úhradu na dobierku, alebo platbu kartou. Kupujúcí má v tomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

V prípade, že je kupujúcim zaplatená záloha na kúpnu cenu tovaru dodávaného na zákazku, je záloha nevratná. Kupujúci má právo na vrátenie zálohy iba v prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim na základe vyššej moci, alebo výlučne z dôvodov na strane predávajúceho.

V prípade omeškania patrí predávajúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov na vymáhanie dlžnej čiastky kupujúceho.
V prípade vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený viazať vrátenie kúpnej ceny na schválenie daňového dobropisu kupujúcim podnikateľom.

6. Zodpovednosť za vady a záruka

Kupujúcí je povinný okamžite prezrieť a skontrolovať tovar a bez zbytočného odkladu písomne a konkrétne reklamovať eventuálne vady predávajúcemu a prestať tovar užívať.

Predávajúci vyhovie v prípade vad nárokom kupujúceho podnikateľa podľa vlastnej voľby, a to vykonaním opravy, výmenou tovaru (alebo jeho defektnej časti), či znížením ceny. Akýkoľvek tovar vrátený predávajúcemu, ktorý nie je možné opraviť, prechádza do vlastníctvá predávajúceho. Nároky na náhradu škôd sú vylúčené.

Kupujúci spotrebiteľ oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady a bez zbytočného odkladu ihneď po oznámení vady. Predávajúci je však oprávnený odmietnuť typ zvoleného náhradného plnenia, ak je to možné vykonať len s neprimeranými nákladmi a je k dispozícii iný typ dodatočného plnenia bez podstatnej ujmy pre kupujúceho. Zvolenú voľbu nemôže kupujúci spotrebiteľ zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to však neplatí, ak žiada kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote, alebo ak oznámi kupujúcemu spotrebiteľovi, že vadu neodstráni, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri dodaní novej veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú.

Ak uplatní kupujúci spotrebiteľ právo z vadného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj kedy dôjde k vykonaniu opravy a ako dlho bude trvať. Ak neoznámi kupujúci vadu včas, stráca tak právo odstúpiť od zmluvy.

K odstráneniu vád je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu primeranou lehotu; v opačnom prípade zanikajú nároky z chýb akéhokoľvek druhu. Ak sa počas lehoty pre odstránenie vád, primerane stanovenej k všetkým okolnostiam, nepodarí poskytnúť nápravu plnenia, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy, alebo požadovať zníženie kúpnej ceny. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak ide iba o nepatrné vady.

Náklady na dopravu a ďalšie náklady výmeny, či vrátenia tovaru nesie kupujúcí. Výslovne sa uzatvára, že pro prípad chýb veci kupujúcemu nevzniká nárok na náhradu nákladov vynaložených na dopravu tovaru k a od predávajúceho. Predávajúci taktiež nie je zodpovedný za ušlý zisk kupujúceho, ako ani za iné nepriame škody v dôsledku chýb tovaru.

Pre kupujúceho spotrebiteľa poskytuje predávajúci zákonnú zodpovednosť za vady v dĺžke 24 mesiacov a pre kupujúceho podnikateľa v dĺžke 6 mesiacov odo dňa vystavenia predajného dokladu, v jednosmennej prevádzke. Nad rámec zákonnej zodpovednosti za vady poskytuje predávajúci kupujúcemu podnikateľovi dobrovoľnú dodatočnú záruku v dĺžke 24 mesiacov od dátumu vystavenia predajného dokladu. Podmienky tejto záruky sú uvedené v záručných podmienkach.

Kupujúci je povinný prísne dodržovať návody na obsluhu dodávané spolu s tovarom. V prípade nedodržania návodu na obsluhu nevzniká zodpovednosť predávajúceho. Dohodnuté vlastnosti predmetu zmluvy, ktoré je predávajúci povinný zaistiť, vyplývajú výhradne zo zmluvných dohôd s kupujúcim podnikateľom, a nie zo zvelebovania predmetu pri kúpe, z reklamy, z prospektov a pod. Kupujúci podnikateľ nedostane záruky v právnom zmysle. V prípade neoprávneného uplatnenia práv z vád je kupujúcí podnikateľ povinný uhradiť všetky náklady, ktoré predávajúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie vznikli, vrátane úhrady za prácu technikov predávajúceho vo výške zodpovedajúcej odmene za podobné servisné služby podľa aktuálneho cenníka servisných zásahov predávajúceho.

7. Nárok predávajúceho na náhradu za užívanie

Ak predávajúci odstúpi od zmluvy z dôvodu na strane kupujúceho spotrebiteľa, je kupujúci spotrebiteľ okrem náhrady skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru povinný poskytnúť predávajúcemu náhradu za užívanie tovaru, určenú podľa jeho opotrebovania. Náhrada za užívanie sa uzatvára vo výške 0,5 % kúpnej ceny za každý začatý kalendárny deň od dodania tovaru kupujúcemu spotrebiteľovi do prevzatia tovaru predávajúcim.

Ak kupujúci podnikateľ vráti vec kvôli odstúpeniu, alebo neplneniu, je predávajúci oprávnený za doterajšie užívanie veci požadovať úhradu za užívanie, ako aj náklady na navrátenie do predošlého stavu. Pre výpočet nároku na náhradu za užívanie sa zohľadní optický a technický stav vráteného predmetu kúpy. Úhrada za užívanie predstavuje najmenej 30 % kúpnej ceny netto, ako aj ďalší poplatok za používanie vo výške 4 % z celkovej úhrady za každý začatý kalendárny mesiac.

8. Obmedzenie zodpovednosti za škodu

Zodpovednosť zákonných zástupcov, poverených osôb a zamestnancov predávajúceho voči kupujúcemu je okrem prípadov úmyslu, alebo hrubej nedbalosti vylúčená. Výslovne sa uzatvára, že sa pre prípad vzniku škody v dôsledku jednania predávajúceho, nevzniká na strane predávajúceho žiadna zodpovednosť za škodu, ak cena predmetu plnenia nie je úplne uhradená. Ak zodpovednosť vznikne, je navyše obmedzená výškou ceny predmetu plnenia zmluvy. Predávajúci nie je zodpovedný za žiadnu škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dôsledku omeškania a za ušlý zisk kupujúceho podnikateľa, ako ani za iné nepriamé škody kupujúceho.

9. Výhrada vlastníctva

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar, vrátane všetkých súvisiacich pohľadávok predávajúceho, vo vlastníctve predávajúceho.

V prípade ďalšieho predaja pred úplným zaplatením kúpnej ceny postúpi kupujúci svoje pohľadávky za dlžníkom predávajúcemu vo výške svojich záväzkov voči predávajúcemu. Kupujúci je povinný predávajúcemu písomne potvrdiť postúpenie pohľadávok.

V prípade zásahov tretích osôb, hlavne pri zabavení predmetu kúpy, je kupujúci podnikateľ povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť predávajúcemu a tretiu osobu zároveň upozorniť na výhradu vlastníctva predávajúceho. Kupujúci podnikateľ hradí všetky náklady, ktoré musia byť vynaložené na zrušenie zásahu a na opätovné získania predmetu kúpy. Pre kupujúceho podnikateľa platí, že ak stále trvá výhrada vlastníctva, sú predaj, založenie, prevod vlastníctva, prenájom, alebo iné prenechanie predmetu kúpy obmedzujúce zabezpečenie predávajúceho, prípustné len po predchádzajúcom písomnom súhlase predávajúceho. Pre kupujúceho podnikateľa platí, že v prípade porušenia povinností uvedených v tomto odstavci má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy.
Počas doby trvania výhrady vlastníctva je kupujúci oprávnený mať v držbe a používať tovar.

10. Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že dodanie tovaru sa stane nemožným, ďalej v prípade, že predávajúci po potvrdení objednávky dodatočne zistí vierohodným spôsobom skutočnosti zachládajúci dôvodné obavy o tom, že ponúkaný tovar nespĺňa zákonné podmienky pre voľný predaj na trhu, alebo nespĺňa podmienky bezpečnosti, či tovar, ktorý má predávajúci k dispozícii začne vykazovať závady a poruchy nezavinené predávajúcim, kedy predávajúci nebude schopný zaistiť dodanie tovaru v minimálnej bežnej kvalite.

Bez ohľadu na iné zákonné a zmluvné dôvody je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci uviedol nesprávne údaje o svojej bonite, zastaví svoje platby alebo čiastkové platby, je proti nemu podaný návrh na zahájenie insolventného konania, alebo sa hospodárske pomery zhoršia natoľko, že nie je možné od predávajúceho spravodlivo požadovať, aby bol viazaný zmluvou.

Odstúpenie od zmluvy - kupujúci spotrebiteľ
Ak uzavrel kupujúci spotrebiteľ zmluvu prostredníctvom internetového obchodu, alebo mimo obchodné priestory predávajúceho, môže bez ohľadu na iné zákonné a zmluvné dôvody odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Pre realizáciu práva odstúpenia od zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii k stiahnutiu na internetových stránkach predávajúceho. Na internetových stránkach je umiestnené aj poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy. Po vyplnení a odoslaní vzorového formulára pre odstúpenie od zmluvy potvrdí predávajúci, bez zbytočného odkladu, jeho prijatie.

Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, pošle alebo dodá predávajúcemu tovar, ktorý od neho dostal, bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru hradí pri uplatnení práva na odstúpenie kupujúci. Ak dodaný tovar neodpovedá objednanému tovaru, hradí náklady na vrátenie predávajúci.

Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od zmluvy z dôvodu na strane predávajúceho, vráti mu predávajúci, bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, a všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, vráti rovnakým spôsobom. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar dodá, alebo preukáže, že ho predávajúcemu odoslal.

Odstúpenie od zmluvy - kupujúci podnikateľ
Omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru sa považuje za nepodstatné porušenie zmluvy. V prípade, že predávajúci nedodá tovar ani v novom termíne dohodnutom s kupujúcim podnikateľom, je kupujúci podnikateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, kedy toto odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené predávajúcemu.

Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v dôsledku omeškania predávajúceho, ak mu bola doručená správa o tom, že plnenie podľa kúpnej zmluvy už bolo odoslané na adresu kupujúceho. Ak je tovar dodávaný v obale, ktorý je kupujúcim podnikateľom zničený a tovar už nie je možné po vrátení z dôvodu odstúpenia predať ako nový, má predávajúci nárok na náhradu znehodnotenia tovaru, kedy je výška znehodnotenia určená ako rozdiel medzi kúpnou cenou, za ktorú bol tovar predaný a kúpnou cenou, za ktorú je možné tovar predať ako použitý. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy pre omeškanie s úhradou kúpnej ceny, alebo v dôsledku opakovaného neposkytnutia súčinnosti kupujúceho podnikateľa pri doručovaní tovaru, kde v tomto prípade nie je platné právo predávajúceho na náhradu škody.

Právo na odstúpenie neexistuje pri dodávkach tovaru, ktoré boli vyrobené podľa špecifikácie kupujúceho, alebo ktoré na základe ich vlastností nie je možné zaslať späť. O výrobu podľa špecifikácie kupujúceho ide hlavne vtedy, ak je kupujúcemu dodaný tovar, ktorý je označený v katalógu „V“, alebo v ňom nie je uvedené.

11. Príslušný súd a rozhodné právo

Zmluvné strany uzatvárajú výlučnú právomoc českých súdov. Právny vzťah medzi zmluvnými stranami sa riadi českým právnym poriadkom. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek práva voči pohľadávke predávajúceho. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené zmluvou, alebo týmito Obchodnými podmienkami sa riadia českými právnymi predpismi.
Použitie Dohody OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa vylučuje.

Kupujúci - podnikateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky zo zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

12. Sťažnosti a záverečné ustanovenia

Vybavovanie sťažností kupujúcich spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Informáciu o vybavovaní sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

Platformu pre riešenie sporov online sa nachádza na internetovej adrese: www.ec.europa.eu/consumers/odr a je ju možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom z kúpnej zmluvy.

Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu robí v rámci svojej pôsobnosti príslušný Živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci údaje získané v súvislosti so zmluvným vzťahom, t. j. údaje uvedené v objednávke, môže spracovávať pre marketingové a obchodné účely a za týmto je môže sprístupniť tretím subjektom spolupracujúcim s predávajúcim na zaistenie marketingových akcií, toto všetko pri rešpektovaní platných predpisov, hlavne zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas kupujúceho môže byť kedykoľvek odvolaným, a to výslovným prehlásením uskutočneným písomnou formou a zaslaným predávajúcemu. Podrobnosti týkajúci sa tejto problematiky sú uvedené na webovej stránke predávajúceho.

Zmluva je uzatváraná v českom jazyku a v jazykových mutáciách internetového obchodu. Všetky preklady do cudzích jazykov sú len orientačné a v prípade nesúladu medzi českým znením a prekladom má prednosť znenie v českom jazyku okrem výše a meny administratívnych poplatkov.

13. Ostatné

Zmeny a doplnky týchto Obchodných podmienok musia mať pre svoju účinnosť písomnú formu. Od požiadavky písomnej formy je možné upustiť tiež iba písomne.

Predávajúci je oprávnený urobiť všetky práva a povinnosti vrátane tých, ktorý vyplývajú z týchto obchodných podmienok, na autorizovaného zmluvného predajcu a vyviazať sa tak zo svojich povinností. V súvislosti s týmto prevodom sa mení aj miesto plnenia na sídlo zmluvného predajcu. Kupujúci musí byť o tejto skutočnosti okamžite informovaný.

Neplatnosť, alebo neúčinnosť jednotlivých ustanovení nespôsobuje neúčinnosť, či neplatnosť ostatných ustanovení.

Kupujúci výslovne prehlasuje, že sa dôkladne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a záručnými podmienkami, a že im rozumie.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 16. 8. 2016 a v plnom rozsahu rušia obchodné podmienky predchádzajúce.

Celé podmínky si můžete stáhnout ve formátu PDF zde.
Vzorové odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel ve formátu PDF zde.

IGM nástroje a stroje s.r.o.
V Kněžívce 201, CZ-25267 Tuchoměřice
T: +421 220 839 030
E: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

IGM na internete

Navštívte náš web, sledujte naše videá a čo máme nové na našom facebooku...