englishslovenčinačeština

Reklamační řád IGM nástroje a stroje s.r.o.

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím společností IGM Bohemia s.r.o., V Kněžívce ( Hlavní) 201, 25267 Tuchoměřice, IČO 25114727, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé.

Tento reklamační řád upravuje rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“), kdy řešení reklamace je řešeno dle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů.

Pokud tyto podmínky reklamačního řádu upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně řešeni.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci, není-li kupujícím spotřebitel, a je-li kupujícím spotřebitel, okamžik převzetí zboží od dopravce.

Záruční list

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží prodejní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) uvádějící všechny zákonem dané údaje potřebné pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo...). Pokud výrobce přikládá k výrobku svůj záruční list, doporučujeme současné předložení originálního záručního listu výrobce.

Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti IGM Bohemia , s.r.o. či na internetovém obchodu FACHSHOP jehož je společnost IGM Bohemia s.r.o. provozovatelem, a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží


Kupující spotřebitel

Pokud kupující spotřebitel zjistí poškození dodaného zboží, jakýkoliv rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list se sériovými čísly výrobků nebo fakturu, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list, důrazně doporučujeme ihned (nelépe do 24 hodin) prokazatelným způsobem kontaktovat IGM Bohemia s.r.o. k odstranění těchto vad. Nároky kupujícího spotřebitele řeší § 616 o.z.
V případě kupujícího spotřebitele se rozpor s kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, považuje za rozpor existující již při jejím přijetí, ledaže kupující o rozporu prokazatelně věděl v okamžiku přijetí zboží a toto zboží i přes toto přijal bez výhrad. V takovém případě má kupující spotřebitel právo volby řešit odstranitelnou vadu záruční opravou či výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Kupující podnikatel

Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně. Pokud kupující podnikatel zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list se sériovými čísly výrobků, je povinen ihned (nejpozději do 24 hodin) prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit IGM Bohemia s.r.o. Pokud tak neučiní, nebude na jeho pozdější reklamaci brán zřetel.

Zákonná záruční doba spotřebního zboží

Prodávající poskytuje na spotřební zboží zákonnou záruku 24 měsíců pro kupujícího spotřebitele a 6 měsíců pro kupujícího podnikatele. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit o tzv. prodlouženou záruku. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží.

Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruční doba se ve smyslu § 19(3) Zákona na ochranu spotřebitele prodlužuje pouze o dobu, ode dne  převzetí zboží do záruční opravy až do dne, kdy byl kupující povinen si zboží převzít. Tedy ne do chvíle, než si spotřebitel vyzvedne věc, ale do chvíle, kdy byla věc opravena a spotřebitel si ji mohl vyzvednout. V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

Má-li být dle objednávky kupujícího, příp. dle požadavku příslušných právních předpisů, provedena odborná instalace zboží osobou k tomu způsobilou a oprávněnou, začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace, pokud ji kupující objednal nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení instalace potřebnou součinnost.

Prodloužená záruční doba spotřebního zboží

Prodávající poskytuje na vybrané zboží, jehož je výrobcem nebo dovozcem prodlouženou záruční dobu. V době prodloužené záruční doby se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

Pilové kotouče CMT Industrial od 1.2.2011 – nad rámec zákonné záruky poskytuje prodávající „doživotní záruku“ , a to pouze pokud kupující použije pro broušení, opravy či údržbu výhradně servis autorizovaný prodávajícím. Doživotní zárukou je myšlena doba, po kterou vlastní daný produkt původní majitel nebo doba do 2 let od ukončení výroby daného produktu. Platná je doba, která vyprší dříve.

V  případě zboží, jehož je prodávající prodejcem, se řídí prodloužená záruční doba výhradně záručními podmínkami výrobce či dovozce, který je uveden v dokumentaci ke zboží. Platnost doživotní záruky se vztahuje pouze na produkty dodané prodávajícím od 1.2.2011, které jsou opatřeny označením o doživotní záruce.

Neuplatnitelnost záruky

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruku dále nelze uplatnit:
- pokud se vyskytla vada z důvodu nesprávného zacházení nebo působením vnější síly (např. škrábance, promáčknutí, zkroucení atd.).
- při poškození zboží během přepravy (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí – veškeré zásilky odesíláme pojištěné) nebo při mechanickém poškození
- na vady vzniklé neodbornou instalací, neodborným uvedením do provozu, neodborným zacházením, obsluhou či skladovánímnebo zanedbáním péče o zboží
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
- při použití, které je v rozporu s návodem k použití nebo s obvyklým způsobem použití
- v případě používání zboží v podmínkách, které jsou v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
- při poškození vnějšími vlivy nebo živly
- v případě, že zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním
- na běžné opotřebení způsobené používáním produktu ( např. otupení ostří, škrábance, kličky, ovládací elementy, ložiska, řemeny, ozubené segmenty, závitové tyče, závitové matky, ozuby, ozubená kola atd.)
- při porušení ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou)
- na zboží poškozené zapojením odporujícím příslušným normám
- zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy
- v případě, že zboží je nekompletní

Pokud byla reklamace neoprávněná (viz výše), naúčtuje prodávající kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Postup při uplatnění a vyřizování reklamace – kupující spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo ve smyslu § 625 o.z. uplatnit reklamaci zboží přímo u prodávajícího. Kupující spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího V Kněžívce 201, Tuchoměřice pokud možno v původním nebo náhradním obalu.

Kupující je povinen k reklamaci dodat:
- záruční list nebo doklad nahrazující záruční list ( faktura, prodejka )
- popis závady

Se zbožím doporučuje prodávající předložit také originální záruční list výrobce, vzorky materiálů v případě nástrojů a další důležité věci, které mohou urychlit reklamační řízení.

Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné, ihned. O uplatnění reklamace sepíše pracovník s kupujícím spotřebitelem reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).

V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodávající, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel nárok dle § 598 o.z.

Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

- vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

- vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Výběr záleží na spotřebiteli.

- vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Výběr záleží na spotřebiteli. Větším výskytem vady je myšleno: tři oprávněné a uznané reklamace stejného druhu, nebo čtvrtá oprávněná a uznaná reklamace různého druhu, nebo oprávněná a uznaná reklamce tří podstatných vad na věci zároveň.

- jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Výměna věci
Pokud zboží není skladem v den uplatnění reklamace, může se kupující spotřebitel s prodávajícím dohodnout na konkrétním termínu dodání náhradního zboží. Reklamační oddělení po dodání náhradního zboží do skladu vyzve kupujícího k odběru zboží, případně zboží zašle kupujícímu na náklady prodávajícího. Po dohodě se spotřebitelem je možná (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) i výměna za zboží jiného výrobce než reklamované zboží, které má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry.

Postup při uplatnění a vyřizování reklamace – kupující podnikatel

Kupující podnikatel je povinen prokazatelným způsobem oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději však do 3 dnů od jejího zjištění.

Kupující podnikatel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího V Kněžívce 201, Tuchoměřice pokud možno v původním nebo náhradním obalu.

Se zbožím musí být předložen záruční list a dodací list nebo faktura, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list, případně také originální záruční list výrobce k urychlení reklamačního řízení.

Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, a zda se jedná o podstatné či nepodstatné porušení smlouvy, pokud je to možné ihned. O uplatnění reklamace sepíše pracovník s kupujícím reklamační protokol,
ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (neuznaná záruka).

V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodávající, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamovaného zboží.

Podstatné porušení smlouvy
Pokud má zboží vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání, jedná se porušení smlouvy podstatným způsobem.


V takovém případě může kupující:

požadovat výměnu zboží, dodání chybějícího zboží, dožadovat se odstranění právních vad

požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny

Práva kupujícího zaručená obchodním zákoníkem nejsou tímto ujednáním dotčena.
Volbu mezi shora uvedenými nároky má kupující podnikatel pouze pokud ji provede ve svém oznámení vad při uplatnění reklamace nebo do 24 hodin po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího měnit. Jestliže kupující podnikatel neprovede svoji volbu včas, tj. ve lhůtě shora uvedené, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy
Vady zboží odstranitelné, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady (vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.) jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy.

V tomto případě může kupující podnikatel požadovat odstranění vad nebo slevu z kupní ceny.
O tom, zda bude vada odstraněna opravou zboží nebo jeho výměnou rozhoduje  IGM Bohemia s.r.o.!

Přiměřená lhůta pro odstranění vad opravou činí 30 kalendářních dnů, v odůvodněných případech může být přiměřená lhůta stanovena odlišně, kdy prodávající stanoví lhůtu, ve které vady zboží odstraní. Jestliže kupující podnikatel bez zbytečného odkladu po oznámení lhůty nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas, má se za to, že ji stanovil sám. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě stanovené dle předchozího odstavce, může kupující podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Odstoupit od smlouvy může kupující pouze v případě, že na svůj úmysl upozorní prodávajícího při stanovení lhůty pro odstranění vady nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího měnit. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů a návodů.

Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu.  K odstoupení od smlouvy nedojde, jestliže kupující podnikatel nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel s výjimkou případů, kdy: změnu stavu zboží nezpůsobil, ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží.

Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující podnikatel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 441 odst. 4 obchodního zákoníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou započtení hodnoty opotřebení či spotřebování zboží na vrácenou kupní cenu. Kupní cena je kupujícímu vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování zboží. Hodnotu opotřebení či spotřebování určuje prodávající v závislosti na výši opotřebování či spotřebování vráceného zboží.

Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno prostřednictvím přepravce, nemá kupující podnikatel právo na náhradu nákladů na přepravu.

Reklamace zboží poškozeného přepravou

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody).

Pokud bude kupující chtít přesto zboží převzít, protože ne vždy musí mít poškození obalu zboží vliv na jeho obsah, je pracovník pošty nebo kurýrní služby povinen s kupujícím sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom, v případě poškození obsahu balíku pošta nebo kurýrní služba vyřídí reklamaci. V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu (kupující podnikatel nejpozději do 24 hodin, kupující spotřebitel nejlépe do 24 hodin nejpozději však do 3 pracovních dnů) prodávajícímu, který bude kupujícího informovat o dalším postupu. Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží, neboť závazek trvá, nebo může odstoupit od smlouvy z důvodu, že nemá již oprávněný zájem na pozdějším dodání zboží, kdy toto je povinen sdělit prodávajícímu současně s oznámením o dodání poškozeného zboží.

Účtování skladného

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno skladné ve výši 25,- Kč za každý započatý den ode dne zaslání oznámení až po den převzetí reklamace kupujícím. O ukončení opravy bude kupující vždy informován formou oznámení zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si kupující však zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného.

 

Tento Reklamační řád nabývá platnosti dne 17.1. 2011 a v plném rozsahu ruší reklamační řád předchozí.

Všetko o nákupe

IGM na internete

Navštívte náš web, sledujte naše videá a čo máme nové na našom facebooku...