englishslovenčinačeština

Záručné podmienky IGM nástroje a stroje s.r.o.

Tieto záručné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim - spoločnosťou IGM nástroje a stroje s.r.o., so sídlom V Kněžívce 201, Tuchoměřice, Praha-západ, registrovaná v Českej republike na Mestskom súde v Prahe pod číslom C 50931. IČ: 25114727, ďalej len „predávajúci“, na strane jednej a kupujúcim na strane druhej.

Tieto záručné podmienky upravujú rozdielne práva a povinnosti pre kupujúcich, ktorí vystupujú vo vzťahoch s predávajúcim ako spotrebitelia (ďalej len „kupujúci spotrebiteľ“) a rozdielne pre osoby fyzické, či právnické podnikajúce podľa živnostenského zákona, či iného zvláštneho zákona, či štátnej a verejnoprávnej inštitúcie a organizácie (ďalej len „kupujúci podnikateľ“), ktorí vo vzťahoch s predávajúcim jednajú v rámci podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, kedy sú rozdielne práva a povinnosti oboch kupujúcich upravené a odlíšené nižšie ako práva a povinnosti „kupujúceho spotrebiteľa“ a práva a povinnosti „kupujúceho podnikateľa“. Ak nie je uvedené inak, platia záručné podmienky zhodne pre kupujúceho spotrebiteľa aj kupujúceho podnikateľa.

Kupujúci je povinný zoznámiť sa so Záručnými podmienkami a Obchodnými podmienkami ešte pred samotným objednaním tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí kupujúci s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom.

1. Zodpovednosť za vady

Predávajúci, alebo zhotoviteľ odpovedá zo zákona z titulu odplatných zmlúv (kúpna, o diele a i.) za to, že tovar, alebo plnenie nemá v momente predania žiadne chyby. Zodpovednosť sa vzťahuje na všetky časti (s výnimkou bodu 3.) a ako aj na náklady na prácu, prepravu a cestovné. Prípadné následné škody sú vylúčené.
Kupujúci spotrebiteľ - Zákonná zodpovednosť za vady na 2 roky od dátumu vystavenia predajného dokladu.
Kupujúci podnikateľ - Platí zodpovednosť za vady na 6 mesiacov od dátumu vystavenia predajného dokladu. V jednosmennej prevádzke. Dodatočné dojednania vyžadujú vždy písomnú formu, ústne prísľuby nie sú platné.


2. Dobrovoľne dodatočne poskytnutá záruka

V zrovnaní so zodpovednosťou za vady, ktorá platí zo zákona, je dobrovoľná dodatočne poskytnutá záruka dobrovoľným prevzatým záväzkom, že tovar, alebo plnenie nad rámec zákonnej zodpovednosti za vady zostane bez chýb počas určitého časového obdobia. Záruka vyžaduje písomnú formu. Ústne dohody sú vylúčené. Záruka sa vzťahuje len na mechanické časti (s výnimkou bodu 3.), nevzťahuje sa na náklady na prácu, prepravu a cestovné. Prípadné následné škody sú vylúčene.

Stroje a elektronáradie
Predávajúci poskytuje záruku na obdobie 2 rokov, alebo maximálne 3000 prevádzkových hodín pri kategórii strojov Profesionálna výroba, 2000 prevádzkových hodín pri kategórii strojov Remeselník a 200 prevádzkových hodín pri kategórii strojov Kutil, na diely mechanických súčastí (s výnimkou bodu 3.).

Nástroje
Predávajúci poskytuje záruku na obdobie 2 rokov (s výnimkou bodu 3.) a na pílové kotúče CMT Industrial poskytuje predávajúci „doživotnú záruku“, avšak len ak kupujúci použije pre brúsenie, opravy, či údržbu výhradne servis autorizovaný predávajúcim. Doživotnou zárukou je myslená doba životnosti produktu s pôvodnými zubami, počas ktorej kupujúci vlastní daný produkt, nie však dlhšie než na obdobie 2 rokov od ukončenia výroby daného tovaru. Platnosť doživotnej záruky sa vzťahuje len na produkty dodané predávajúcim od 1. 2. 2011, ktoré sú označené doživotnou zárukou.

Príslušenstvo a prípravky
Predávajúci poskytuje záruku na obdobie 2 rokov (s výnimkou bodu 3.)

Použitý tovar
Platí len zákonné ustanovenie zodpovednosti za vady, ktorá je 1 rok pre kupujúceho spotrebiteľa a 3 mesiace pre kupujúceho podnikateľa.


3. Výnimky zo zodpovednosti za vady a zo záruky

- Ak sa vada nevyskytovala v dobe dodania.
- Pri poškodení tovaru počas prepravy (tieto škody je potrebné riešiť s dopravcom pri prevzatí, všetky zásielky odosielame poistené).
- Vady vzniknuté nevhodným použitím alebo preťažovaním (klasifikácia použitia kutil, remeselník, profesionálna výroba, priemyselná výroba).
- Vady vzniknuté neodbornou inštaláciou, neodborným uvedením do prevádzky, neodborným zachádzaním, obsluhou, alebo skladovaním, či zanedbaním starostlivosti o tovar.
- Pri nedodržaní predpísaných prevádzkových, či inštalačných podmienok (základná doska stroja, elektrický rozvod, rozvod tlakového vzduchu a odsávací rozvod).
- Ak sa vyskytla vada z dôvodu nesprávneho zachádzania, alebo pôsobením vonkajšej sily (napr. škrabance, preliačiny, skrútenie atď.).
- Nepreberá sa zodpovednosť za všetky škody následné (akými sú škody nepredvídateľné).
- Nepreberá sa zodpovednosť za opotrebovanie týkajúce sa vzhľadu a v dôsledku každodenného používania (napr. poškodenie náteru, škrabance atď.).
- Nepreberá sa zodpovednosť za akékoľvek vady spôsobené znečistením.
- Nepreberá sa zodpovednosť za vady spôsobené nedodržaním pokynov v návode na obsluhu, či pokynov pre údržbu, či vzniknuté pri použití, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu alebo so zvyčajným spôsobom použitia.
- Nepreberá sa zodpovednosť za spotrebné diely (napr. ložiská, remene, ozubené segmenty, závitové tyče, závitové matice, ozuby, ozubené kolesá, lámače triesok, atď.), ako aj za plastové súčasti (napr. rukoväte, kľučky, páčky, nálepky, zaslepovacie kryty, kryty, stierky, unášače valčekov, pogumované rolne, atď.).
- Nepreberá sa zodpovednosť za vady spôsobené úpravami, opravami, ostrením a manipuláciou, ktoré nevykonal autorizovaný́ personál, autorizovaný servis, či brusiareň predávajúceho.
- Nepreberá sa zodpovednosť za vady plynúce z poškodenia koróziou, ohňom, alebo vodou.
- Nepreberá sa zodpovednosť za vady plynúce z vonkajších vplyvov, akými sú napr. prevádzka na dve fáze, chybné elektrické istenie, podpätie, prepätie, zásah blesku, atď.
- Zodpovednosť podľa platných predpisov daného štátu pre motory, elektrické vypínače, prepínače, elektrické riadiace dosky atď.


4. Postup uplatnenia a vybavovanie reklamácie

Kupujúci je povinný k reklamácii dodať tovar a doklad o kúpe nahrádzajúci záručný list (faktúra, pokladničný doklad) alebo záručný list alebo uviesť údaje na identifikáciu kúpnej zmluvy (identifikačné údaje o kupujúcom, dátum predaja, číslo objednávky, a pod.). S tovarom odporúča predávajúci predložiť tiež vzorky materiálov, ďalšie technické informácie ako otáčky, rýchlosť posuvu, úber materiálu, spracovávané množstvo, materiál obrobku a ďalšie dôležité veci, ktoré môžu urýchliť reklamačné konanie.

Pracovník predávajúceho posúdi reklamovanú chybu a rozhodne o dôvodnosti reklamácie, v čo najkratšom čase. V prípade zložitejšieho odborného posúdenia môže byť táto lehota primerane dlhšia. O uplatnenie reklamácie vyhotoví pracovník s kupujúcim reklamačný protokol v ktorom uvedie dátum prijatia, obsah a predpokladaný čas vybavenia reklamácie a navyše u kupujúceho spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje.

Po posúdení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane termínu vykonania opravy či výmeny, prípadne písomne uvedie dôvody zamietnutie reklamácie.
V prípade neoprávnenej reklamácie uhradí kupujúci predávajúcemu náklady na prepravu tovaru a náklady na odborné posúdenie vady, jej lokalizáciu a prípadnú opravu závady.
Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar po oznámení o vybavenia reklamácie do 30 dní od doručenia oznámenia, bude mu účtované skladné vo výške 25, - Sk za každý začatý deň odo dňa zaslania oznámenia až po deň prevzatia tovaru kupujúcim. O vybavení reklamácie bude kupujúci vždy informovaný formou oznámenia odoslaným niektorým z komunikačných prostriedkov. Pokiaľ si kupujúci neprevezme tovar do doby, kedy výška skladného prevýši cenu reklamovaného tovaru, bude tento tovar použitý na úhradu skladného.


5. Všeobecné upozornenia

Lehota pre zodpovednosť za vady aj záruku začína prevzatím tovaru kupujúcim. V prípade, že tovar nie je odobraný osobne, rozumie sa prevzatím tovaru moment jeho predania prvému prepravcovi, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, a ak je kupujúcim spotrebiteľ, tak moment prevzatia tovaru od dopravcu.
Na darčeky, ktoré sú poskytované celkom zdarma, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva z vadného plnenia ani záruku.

Predpokladom pre akúkoľvek zodpovednosti za chyby je úplné zaplatenie kúpnej ceny a nutnosť presného dodržovania nasledujúcich predpisov:

- Prečítanie návodu na obsluhu pred uvedením do prevádzky.
- Starostlivé odstránenie konzervačných ochranných prostriedkov.
- Rešpektovanie prepravných podmienok.
- Okamžité nahlásenie škody pri preprave.
- Dodržanie podmienky skladovania a konzervácie.
- Dodržanie podmienok pre inštaláciu a používanie s daným účelom.
- Dodržanie podmienok v návode na obsluhu.
- Dodržanie podmienok v návode na údržbu a ošetrenie (hlavné dodržanie intervalov).
- Použitie originálnych dielov predávajúceho.

Na vyžiadanie je zákazník povinný vrátiť tovar, alebo chybnú časť vyčistené, primerane zabalené a na svoje vlastné náklady do miesta predaja predávajúceho.

Tieto Záručné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 16. 8. 2015 a v plnom rozsahu ruší reklamačný poriadok zo dňa 17.1.2011.

Celé záručné podmienky si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

IGM nástroje a stroje s.r.o.
V Kněžívce 201, CZ-25267 Tuchoměřice
T: 220 839 030
E: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Všetko o nákupe

IGM na internete

Navštívte náš web, sledujte naše videá a čo máme nové na našom facebooku...