Titebond Instant Gel Rýchloschnúce lepidlo - 59 ml
Titebond Instant Gel Rýchloschnúce lepidlo - 59 mlTitebond Instant Gel Rýchloschnúce lepidlo - 59 ml

Titebond Instant Gel Rýchloschnúce lepidlo - 59 ml


Cenníková cena
15.46 €
18.55 € s DPH

Množstvové zľavy
5% /od 15 ks

Skladová dostupnosť:
Sklad Tuchoměřice (dodanie 2-3 dni)
nad 200 ks
Predajňa Tuchoměřice (dodanie 2-3 dni alebo osobný odber)
9 ks

Kód
123-6231

51


Sekundové lepidlo pre lepenie malých plôch s úzkou škárou, najmä pre lepenie dreva a materiálov na báze dreva. Lepidlo je ale vhodné aj pre iné materiály akými sú napr. prírodný kaučuk, hliník, antikor, sklolaminát, PVC, plasty a porcelán. Jednotlivé typy lepidiel Titebond Instant sa líšia viskozitou a rýchlosťou tuhnutia. Lepený spoj je odolný proti nárazom, je pevnejší ako drevo a je pretierateľný.

Titebond Instant Gel je rýchlotuhnúce lepidlo Titebond s najdlhšou dobou tuhnutia. Toto profesionálne lepidlo na drevo je ideálne pre vyplňovanie medzier, lepenie poréznych povrchov a zložitých tvarov.
Lepidlo je čistiteľné pomocou acetónu.

Objem: 59 ml
Použitie: Drevo, MDF, koža, plast, keramika a väčšina poréznych materiálov

Vlastnosti produktu:
• Doba otvorenia: 30 sekúnd
• Podržte počas: 20 sekúnd
• Nechajte vytuhnúť počas: 60 sekúnd
• Úplné vytvrdnutie: po 8 hodinách
• Dobu tuhnutia skrátite použitím Akcelerátora pre CA lepidlá
• Farba v tekutej forme: Transparentná
• Farba v tuhej forme: Transparentná
• Teplota na použitie: 10-30 °C
• Trvanlivosť: 24 mesiacov v tesne uzavretej fľaštičke pri teplote skladovania 4-24 °C
• Spoj odolný proti teplu a rozpúšťadlám


POZOR: Ide o lepidlo, ktoré veľmi rýchlo tuhne. Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali lepidla bez ochranných pomôcok a držte toto lepidlo mimo dosahu detí.


Štandardné vety o nebezpečenstve:

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii si starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním osobe oprávnenej k nakladaniu s odpadmi, alebo vrátením dodávateľovi.

UPOZORNENIE

NEBEZPEČENSTVO: HORĽAVÁ KVAPALINA. Okamžite zlepí oči a kožu. Obsahuje etyl-2-kyanoakrylát. Dráždi oči, kožu a dýchacie cesty. Zabráňte kontaktu s očami alebo pokožkou. Vyvarujte sa vdychovaniu výparov. Neprehĺtajte. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla.
PRVÁ POMOC: Pri kontakte s očami neotvárajte oči silou. Vyplachujte oči vodou po dobu 15 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri kontakte s pokožkou opláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri vdýchnutí sa presuňte na čerstvý vzduch. Pokiaľ príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Ďalšie informácie nájdete v Bezpečnostnom liste.

Nepoužívať s výrobkami prichádzajúcimi do styku s potravinami. Pre výrobky, ktoré majú nepriamy styk s potravinami, použite lepidlo Titebond II Premium Lepidlo na drevo alebo Titebond III Ultimate Lepidlo na drevo.

UDRŽUJTE MIMO DOSAHU DETÍ.


Aktivátor CA, 150 ml, spray
Kód: 154-KAV56.9958.CZ
5.89 €
7.07 € s DPH
IGM Pružinová svorka - 50 mm
Kód: MO-PS05
1.64 €
1.97 € s DPH
IGM Pružinová svorka - 75 mm
Kód: MO-PS07
2.28 €
2.74 € s DPH
IGM Pružinová svorka - 100 mm
Kód: MO-PS10
3.10 €
3.72 € s DPH
Dokumenty v aktuálnom umiestnení:
Ďalšie produkty v kategórii